Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

doggyrideshop.com
[Vestigingsadres]
Groeneweg 162 S Bunnik;
[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];
E-mailadres: info@doggyrideshop.com
KvK-nummer: 57767513
Btw-identificatienummer: NL 1099.51748801

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
  totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van aflevering;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
  zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
  de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
  het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
  voor de consument te raadplegen is;
  o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
  kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
  o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
  kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
  van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het
  aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2
  en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
  heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
  datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
  bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
  in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
  op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
  recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
  o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
  verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
  maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
  te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6
  lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
  nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
  de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
  heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Navigation

Mijn Winkelwagen

Close

Wishlist

Close
Viewed

Recent Bekeken

Close

Quickview

Close

Categories